ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง ครั้งที่ 1” ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง ครั้งที่ 1” ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง ครั้งที่ 1”

ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The process of special event setting to promote “1st Jasmine Rice Exhibition and OTOP Product of the Lower Northeast” of Extreme International Media Company limited

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาว มาริสสา พาลีนุด  5604600149

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36