การออกแบบสื่อโฆษณา เพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะล ิและของดี อสีานล่าง คร้ังที่ 1” ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อนิเตอร์มีเดีย จํากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบสื่อโฆษณา เพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะล ิและของดี อสีานล่าง คร้ังที่ 1” ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อนิเตอร์มีเดีย จํากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อโปรโมทงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานล่าง คร้ังที่ 1”

ของบริษัทเอ็กซ์ทรีมอินเตอร์มีเดียจํากัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Advertising media design for promoting “The First Thai Jasmine Rice and Northeastern Thai Product Event”, organized by Extreme Inter Media Co., Ltd
รายชื่อนักศึกษา

นาย อนันตพล ลวเรืองโชค  5604600404

นาย วสุ วนัสบดกีุล  5604600394

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26