ระบบกำหนดเวลาเพื่อการสำรองข้อมูลฝ่ายบัญชีของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบกำหนดเวลาเพื่อการสำรองข้อมูลฝ่ายบัญชีของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบกำหนดเวลาเพื่อการสำรองข้อมูลฝ่ายบัญชีของ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Task schedule system for data backups in Accounting Department. of
Aksorn CharoenTat ACT. Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายอดิศักดิ์ บวรธีระกิจชัย 5605100047

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 72