ระบบจัดการข้อมูลประวัติสินค้าของบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการข้อมูลประวัติสินค้าของบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ระบบจัดการข้อมูลประวัติสินค้าของบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Product Profile System for S.Sahatara (Thailand) Co., Ltd.
รายชื่อนักศึกษา

นายอรรถพล                ชัยชูเชิด                 5701700010

นางสาวศิริกานต์          นกสุข                   5701700013

นางสาวกรรณิการ์        จันทรวลัยวงศ์      5701700039

 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ  กางกั้น
ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33