ระบบจัดการข้อมูลติดต่อสื่อสารในบริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการข้อมูลติดต่อสื่อสารในบริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ระบบจัดการข้อมูลติดต่อสื่อสารในบริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Information Management Communications Data One Asia (Thailand)
รายชื่อนักศึกษา

นายทิวากร สิมมะระ 5605100007
นายอภิรักษ์ สุวรรณชาตรี 5605100020

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิตยา  เกิดแย้ม
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code