โมชันกราฟิกแนะนำ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โมชันกราฟิกแนะนำ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

โมชันกราฟิกแนะนำ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Motion Graphic of Talent Technology Co.,Ltd
รายชื่อนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์         จันทร์สืบ     5701700035

นายพัศวุฒิ         ทังสุภูติ        5701700038

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  สุคนธสิงห์

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code