ระบบการจัดการข้อมูลภายใน บริษัท จับจ่าย คอปอเรชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการจัดการข้อมูลภายใน บริษัท จับจ่าย คอปอเรชั่น จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบการจัดการข้อมูลภายใน บริษัท จับจ่าย คอปอเรชั่น จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Data Management System of  Jabjai Corperation Co.,Ltd.
รายชื่อนักศึกษา

นายณัฐศาสตร์                        น้อยโสภา        5505100082

นายชัชวาลย์                พรเกษม           5705100030

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรรณพ  กางกั้น
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 66
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print