การบันทึกบัญชีขาย-บัญชีซื้อโดยใช้โปรแกรมบัญชีExpress Accounting

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การบันทึกบัญชีขาย-บัญชีซื้อโดยใช้โปรแกรมบัญชีExpress Accounting
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การบันทึกบัญชีขาย-บัญชีซื้อโดยใช้โปรแกรมบัญชีExpress Accounting
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

Accounting record by

Express Accounting program

 

รายชื่อนักศึกษา

นาย กิตติศักดิ์ เจริญพล 5604300520
นาย ณัชพล แซ่พั่น 5604300547

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย

ภาควิชา การบัญชี 
คณะ บริหารธุรกิจ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39