คู่มือศึกษา การรวบรวม และกระจายสัญญาณระบบทีวีดิจิตอล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มือศึกษา การรวบรวม และกระจายสัญญาณระบบทีวีดิจิตอล
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) คู่มือศึกษา การรวบรวม และกระจายสัญญาณระบบทีวีดิจิตอล
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Study Guide Line of the Collection and Distribution of Digital TV
รายชื่อนักศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ พรมเสนา 5702100002

นายนนทวัฒน์ สถิตย์วัฒนานนท์ 5702100021

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี
ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28