เรื่อง การสื่อสารในการสอนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัย12 ปี ขึ้นไปของโรงเรียน The Drama Academy By ครูเงาะ ปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เรื่อง การสื่อสารในการสอนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัย12 ปี ขึ้นไปของโรงเรียน The Drama Academy By ครูเงาะ ปี 2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  เรื่อง การสื่อสารในการสอนการแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัย12 ปี ขึ้นไปของโรงเรียน The Drama Academy By ครูเงาะ ปี 2559          

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Communication of Performance Teaching for Personality Development for Students Age 12 and  above in The Drama Academy By Kru Ngor, 2016
รายชื่อนักศึกษา

นางสาว นิรมล  ภพวงษา  5604640039

นางสาว ยุพาวรรณ  วิทยาอารีย์กุล  5604640105

นาย ภัสร์ธริณ  แก้วประดิษฐ์  5604600290

ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 24