รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์รายการ ของช่อง 13 แฟมิลลี่บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์รายการ ของช่อง 13 แฟมิลลี่บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการทำโครงการสหกิจศึกษา การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคเพื่อการประชาสัมพันธ์รายการ ของช่อง 13 แฟมิล่ีบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

Media of production infographics to promote the television programs 

of 13Family on Facebook Fanpage in 2016. 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวมาชา รัตตะรังสี 5604600235 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11