ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการโฆษณา ของบริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัดกรณีศึกษาโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลราชธานี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการโฆษณา ของบริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัดกรณีศึกษาโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลราชธานี
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการโฆษณา ของบริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัดกรณีศึกษาโรงพยาบาลพญาไท 2 และ โรงพยาบาลราชธานี

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The design process for print media advertising of IJ siam co.,Ltd (The study of  Phyathai Hospital and Ratcthni Hospital)

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวธนาวรรณ  โตฉ่ำ 5504600468

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

1/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19