แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนำทางในกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนำทางในกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

แอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนำทางในกรุงเทพมหานคร

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Find and Navigate Restaurant in Bangkok Application

รายชื่อนักศึกษา

                      นางสาวศรัญยา   นารัตฐา 5702100001

                      นายชัชวาลย์  พรเกษม  5705100030

                     นายภูรินทร์  ทัศนาญชลี  5705100038

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อรรณพ  กางกั้น

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 2/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 บทคัดย่อ 03_abst.pdf
4 Abstract 03_abse.pdf
5 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
6 สารบัญ  05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 – บทนำ  05_ch1.pdf
8 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   05_ch2.pdf
9 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   05_ch3.pdf
10 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   05_ch4.pdf
11 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  05_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม    06_ref.pdf
13 ภาคผนวก   07_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน  08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print