การออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสยามผ่านเว็บไซต์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสยามผ่านเว็บไซต์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ มหาวิทยาลัยสยามผ่านเว็บไซต์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The 2 Dimension and 3 Dimension Map Designs for Siam University on Website

ชื่อผู้วิจัย

 นิติวงศ ์ขจิตสุวรรณ อมรวฒัน์ ดำครุฑ และอธิป จิตต์ทิพย์โสภา

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก และใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษ)

02_abs.pdf

3 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 05_ch2.pdf
7 บทที่ 3 05_ch3.pdf
8 บทที่ 4  05_ch4.pdf
9 บทที่ 5 05_ch5.pdf
6 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
7 ภาคผนวก 07_app.pdf
8 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
     
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40