รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด(2001) จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด(2001) จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Export Procedures of Dehydrated Fruits at Aim Thai Interred (2001) CO., LTD.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว สาวิณี ไกรสุวรรณ 5604500023

นายวรนน ปรีดิ์ชม          5604500027

นางสาวอริสรา อมาตยนนท์ 5604500035

ภาควิชา

ภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คณะ

ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code