คู่มือวิธีการทำเอกสารส่งออกด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ไดนามิคส์ เอเอ็กซ์ 2009

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มือวิธีการทำเอกสารส่งออกด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ไดนามิคส์ เอเอ็กซ์ 2009
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย คู่มือวิธีการทำเอกสารส่งออกด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ ไดนามิคส์ เอเอ็กซ์ 2009
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Manual export documentation from Microsoft Dynamics AX 2009

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นายจิรวัฒน์ คุ้มภัย

ชื่อผู้วิจัย นายธนกฤต ศักดาไสวกุล
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print