การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอน โดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอน โดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่
1 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับการสอนโดยใช้โสตทัศนวัสดุกับการสอนแบบปกติ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Comparison of Learning Achievement in Physics for Nurses of the First year
Nursing Students in 2016 Academic year, Siam University by Audio-Visual Material of
Instruction Method and Regular Classroom Method

ชื่อผู้วิจัย

เอื้ออารี กัลวทานนท์

สาขา xxxx
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32