กาารผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Sports Day ‘วันพุธ สุขกาย สุขใจ’ ของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กาารผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Sports Day ‘วันพุธ สุขกาย สุขใจ’ ของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กาารผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BMA Sports Day ‘วันพุธ สุขกาย สุขใจ’ ของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี พ.ศ.2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The production and communication of assistance from BMA Sports Day, “Wednesday comfy day comfy mind”of BangKhae district Year 2015

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวศุภศจี แซ่เอี้ยว 5504600050

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code