กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาคารชุด “ดิ ออสการ์ เพชรเกษม 58” ของบริษัท โปรต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาคารชุด “ดิ ออสการ์ เพชรเกษม 58” ของบริษัท โปรต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาคารชุด “ดิ ออสการ์ เพชรเกษม 58” ของบริษัท โปรต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Process of Publication Production and Publicity for Public Relations “The Oscar Petchkasem 58” of The Prota Property CO.,Ltd.

รายชื่อนักศึกษา

นายศราวุธ สานิยม 5504620002

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 49
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print