ขั้นตอนการจัดกิจกรรมออดิชั่น งาน ฮอตเวฟ มิวสิค อวอร์ด2017  

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมออดิชั่น งาน ฮอตเวฟ มิวสิค อวอร์ด2017  
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมออดิชั่น งาน ฮอตเวฟ มิวสิค อวอร์ด2017 

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

Awards 2017 Audition of GMM Grammy Public Corporation Limited (B.E. 2560)

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว จิรารัตน์ ชัยแก้ว รหัส 5304600573
อาจารย์ที่ปรึกษา ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print