บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการผลิตรายการของบริษัท สกาย เอ็กซิทส์ จํากัด ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 11 ธันวาคม 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการผลิตรายการของบริษัท สกาย เอ็กซิทส์ จํากัด ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 11 ธันวาคม 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการผลิตรายการของบริษัท สกาย เอ็กซิทส์ จำกัด

ในระหว่างวนัที่ 24 สิงหาคม – 11 ธันวาคม 255

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Role of Producer in Television Production at Sky Exits Co., Ltd.    

From August 24th  until  December 11th  2015.

รายชื่อนักศึกษา นางสาว ศิตา ควรเดชะคุปต์ รหัสนักศึกษา 5504600067
ภาควิชา วิทยุ-โทรทศัน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22