การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการเอนิเมชั่นคลับ ตอนเซฟหมี,บุฟเฟ่ต์ ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการเอนิเมชั่นคลับ ตอนเซฟหมี,บุฟเฟ่ต์ ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการเอนิเมชั่นคลับ ตอนเซฟหมี,บุฟเฟ่ต์ ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Television Production: Children Program “Animation Club Tape Save Me and Buffet” for thai PBS  Channel in 2015
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวขนิษฐา วงค์เสนา 5504600148

นายวุฒิชัย ชูจันทร์ 5504600239

นางสาวจิณณพัต วงค์ภัทรโชติ 5504600327

ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17