การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการแอนิเมชั่นคลับ ตอน วออกเกิ้ล,แอดดิคท์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการแอนิเมชั่นคลับ ตอน วออกเกิ้ล,แอดดิคท์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการเด็ก “รายการแอนิเมชั่นคลับ ตอน วออกเกิ้ล,แอดดิคท์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พ.ศ. 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Television Production Program “Animation club Tape Woggle and Addict” for Thai PBS Channel in 2558
รายชื่อนักศึกษา

นายพิสิฐพงค์ กระสินธุ์ 5504600251

นางสาวสุวีรยา กลศาสตร์เสนี 5504600286

นายเชี่ยววิทย์ สงวนพงษ์ 5504600334

ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30