การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ของหลักสูตร นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ของหลักสูตร นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ของหลักสูตร นิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

Thoughts of Students from Faculty of Communication Arts towards the Satisfaction of 4th year students and the new graduate that match the criterion of quality assurance for Communication Arts curriculum

รายชื่อนักศึกษา  นางสาวชนากานต์      ครุฑไทย      5304600495

  นายธนาธิป                บุศยรัตน์       5505600022

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102