การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครปี 2558 ของสำนักงานเขตหนองแขม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครปี 2558 ของสำนักงานเขตหนองแขม
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครปี 2558 ของสำนักงานเขตหนองแขม
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Manufacturing, media relation, events, the elected representatives of the commission Bangkok, teachers and educational personnel, the staff of the office 2015 Bangkok Nongkham
รายชื่อนักศึกษา นางสาว กนกกร พรมแก้ว 5504600103
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558 
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 111
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print