กระบวนการกฤตภาคข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ของการยางแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการกฤตภาคข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ของการยางแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  กระบวนการกฤตภาคข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ของการยางแห่งประเทศไทย
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

(The News Clipping process for public relations in 2015 of Rubber Authority of Thailand)

รายชื่อนักศึกษา นางสาวเกษแก้ว   ปลื้มพวก  5504600218
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18