การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Public Relations Project on Special Activity to Strengthen Family Relationship of Nakhon Pathom Juvenile and Family Court 2015 
รายชื่อนักศึกษา นางสาวจารุมน ฉิมเเดง 5504600027
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24