บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “สิ้นแสงเทียน” (2558)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “สิ้นแสงเทียน” (2558)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “สิ้นแสงเทียน” (2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The rol of the sound department in the film production process of Ze’alots Boutique Post Production Co.,Ltd” case study Sin Saeng Thian (2015)
รายชื่อนักศึกษา  นางสาวเมธินี สิงห์โต 5504600064
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 130
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print