การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)      

The Activity Events to Public Relations the monthly promotions
July 2559 TOT Public Company Limited Thonburi

รายชื่อนักศึกษา นางสาวศุทรา ธนาณัฐนัย 5604600060
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27