การเขียนสคลิปรายการโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการคุยกันวันสุข เรื่องโรคหัวใจ ผ่านสถานีโทรทัศน์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเขียนสคลิปรายการโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการคุยกันวันสุข เรื่องโรคหัวใจ ผ่านสถานีโทรทัศน์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การเขียนสคลิปรายการโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการคุยกันวันสุข เรื่องโรคหัวใจ ผ่านสถานีโทรทัศน์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Writing television Scripts for public relations : Items discussed Friday Heart disease Through television to faculty of madicine siriraj hospital,mahidol University of the Year2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาว อารญา แย้มจู 5504600029
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67