กระบวนการการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The process of news writing for public relations on the website of Bangkok Entertainment Co., Ltd in 2016.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวฐิตารีย์ วันประภา  5604600226 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17