ขั้นตอนการติดตั้งฉากบนเวทีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทเอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการติดตั้งฉากบนเวทีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทเอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการติดตั้งฉากบนเวทีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทเอเอธ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        CO-OP Report for Year 2016.The objective of this study is to utilize obtained knowledge and learning skills for performing practical works in Cooperative Education System on “Stage Install Procedures for Holding Special Activity under the Operation of A8 (Thailand) Company Limited

รายชื่อนักศึกษา  

นายศุภวุฒิ ดิษฐ์ผู้ดี รหัสนักศึกษา 5604600141

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45