รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษของ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาถนนตก ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษของ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาถนนตก ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษของ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาถนนตก ประจำปี 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The production and publish poster for the special event of tot customer service center thanon tok in 2016 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวศุภณัฐ ประกอบสุข 5604600119 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 148