รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของสำนักงานเขตบางแค ประจำปี2559 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The process of production vinyl banners for publicity project “Against the Drug” of Bangkhae district office year 2016. 

รายชื่อนักศึกษา

นายพิสุทธ์ิ กิจจารุทรรศน์ 5604600271 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161