การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง “การบริหารร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อไหล่ติด” ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง “การบริหารร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อไหล่ติด” ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์เรื่อง “การบริหารร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อไหล่ติด” ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Video production for Public Relations in topic “Frozen Shoulder” of Vichaivej International Hospital Omnoi,2016.
รายชื่อนักศึกษา  

นายฤทธิชัย ฉันสำราญ 5604600432

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31