การผลิตวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน “รายการ เอ็ม อี เอ นิวส์ รีวิว” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน “รายการ เอ็ม อี เอ นิวส์ รีวิว” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน “รายการ เอ็ม อี เอ นิวส์ รีวิว” ของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The Internal Public Relations Video Production of “MEA NEWS REVIEW”in Metropolitan Electricity Authority,2016

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาวจิดาภา ชูศิลป์ทอง 5604600264

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11