การผลิตโบว์ชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตโบว์ชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตโบว์ชัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Production of brochures to promote the campaign monthly promotions July 2559 TOT Public Company Limited Thonburi
รายชื่อนักศึกษา นางสาวชณิดา ดีคำ 5604600062
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32