ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตสามพราน พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตสามพราน พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  

ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขตสามพราน พ.ศ.2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The Process of advertising production in the type of publication of Provincial Electricity Authority

 (sampran district) 2016

รายชื่อนักศึกษา  

นายณัฐวุฒิ หงวนบุญมาก รหัส 5404600194

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89