เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ในเครือ บริษัท มิตรมายา จำกัด 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ในเครือ บริษัท มิตรมายา จำกัด 2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ในเครือ บริษัท มิตรมายา จำกัด 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The role of Assistance Costume Designer in “Mitmaya Co.Ltd., 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาว ชุติมา  ธรรมมัญญู 5604600407
ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20