บทบาทหน้าที่ฝ่ายเครื่องแต่งกายพิธีกรรายการ เรื่องร้อนออนไลน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ฝ่ายเครื่องแต่งกายพิธีกรรายการ เรื่องร้อนออนไลน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  บทบาทหน้าที่ฝ่ายเครื่องแต่งกายพิธีกรรายการ เรื่องร้อนออนไลน์บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด พ.ศ.2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The role of costume designer in “Rueng Ron Online”program of Amarin Television Co.Ltd.,2016 
รายชื่อนักศึกษา  นางสาว ภัทราพร ผลวัฒนะ  5604600202
ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 84