เรื่อง กระบวนการการทำงานของฝ่ายดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดงของละครโทรทัศน์ เรื่อง “น้ำเซาะทราย” ของบริษัท ดาราวิดีโอ จำ กัด พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เรื่อง กระบวนการการทำงานของฝ่ายดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดงของละครโทรทัศน์ เรื่อง “น้ำเซาะทราย” ของบริษัท ดาราวิดีโอ จำ กัด พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

เรื่อง กระบวนการการทำงานของฝ่ายดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดงของละครโทรทัศน์ เรื่อง  น้ำเซาะทราย”  ของบริษัท ดาราวิดีโอ จำ กัด พ..2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The role of costume designer in “Nam Soh Sai” of DaraVDO Co,Ltd.  ,2016
รายชื่อนักศึกษา นายนาถนริณ   ทรงบรรพต  5604600323
ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 42