การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ พรีว่า ในงาน เบบี้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ประจำปี 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ พรีว่า ในงาน เบบี้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ประจำปี 2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ พรีว่า ในงาน เบบี้ แอนด์ คิดส์ เบสท์ บาย ประจำปี 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       Special events to public relations promote the product brand Prevaa in Baby&Kids Best Buy in 2016
รายชื่อนักศึกษา นางสาวดวงกมล ประสพชัยมงคล 5604620053
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25