การผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “หัตถจิต”ทางสถานีโทรทัศน์ มิราเคิล พ.ศ. 2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “หัตถจิต”ทางสถานีโทรทัศน์ มิราเคิล พ.ศ. 2559
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตรายการโทรทัศน์  รายการ “หัตถจิต”ทางสถานีโทรทัศน์ มิราเคิล พ.ศ. 2559
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Process of Producing Television Program “Hut Ta Jid”
รายชื่อนักศึกษา

นายเดชาธร สิริสินวิบูนย์ 5604620016

นายศุภพนพงศ์ สุขเกิดผล 5604620022

นายปณิธาน โมรัญยา 5604620024

ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code