บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพของบริษัท เอส.เจ.กริ๊บ เซอร์วิส จำกัดกรณีศึกษา รายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป (2559)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพของบริษัท เอส.เจ.กริ๊บ เซอร์วิส จำกัดกรณีศึกษา รายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป (2559)
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพของบริษัท เอส.เจ.กริ๊บ เซอร์วิส จำกัดกรณีศึกษา รายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป  (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Role of Assistant Director of Photography in S.J.GRIP SERVICE Company Limited Case study of list Chingchasawan otop (2016)

รายชื่อนักศึกษา

นาย ธนิสร หิรัญญะสิริ รหัส 5604640057

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code