การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “แห่เทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2559 ของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “แห่เทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2559 ของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งาน “แห่เทียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2559 ของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       The special event public relations for Candle parade in Bucha Day and Buddhist Lent Day in 2016 of Sammitr motors manufacturing public company
รายชื่อนักศึกษา นางสาวนฤชนก เตชะบุญฤทธิ์ 5604600086
ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28