กระบวนการทำงานของฝ่ายศิลป์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร็อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษาละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” (2559)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการทำงานของฝ่ายศิลป์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร็อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษาละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” (2559)
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการทำงานของฝ่ายศิลป์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร็อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษาละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” (2559)

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Art department  Process fo Props Con Art Department Partnership case study drama “Duangjaipisut” (2016)

รายชื่อนักศึกษา

นายทรงวุฒิ  อนุวงษ์กำแหง  5504600106

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2558

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 77
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print