แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นิวเยียร์ปาร์ตี้ แอ็ท เขาใหญ่ ของบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิส จำกัด ประจำปี 2560” โดย บริษัท ลักษ์ดีจำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นิวเยียร์ปาร์ตี้ แอ็ท เขาใหญ่ ของบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิส จำกัด ประจำปี 2560” โดย บริษัท ลักษ์ดีจำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “นิวเยียร์ปาร์ตี้ แอ็ท เขาใหญ่ ของบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิส จำกัด ประจำปี 2560” โดย บริษัท ลักษ์ดีจำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

PLAN THE EVENT OF SPECIAL ACTIVITY “NEW YEAR PARTY
@ KHAOYAI OF AYUDHYA CAPITAL SERVICES 2017”
BY LUKDEE ORGANIZER

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว สุรีพร เกตุกาจร

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print