บทบาทและหน้าที่ผู้ดูแลความต่อเนื่องของละครเรื่อง สารวัตรแม่ลูกอ่อน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทและหน้าที่ผู้ดูแลความต่อเนื่องของละครเรื่อง สารวัตรแม่ลูกอ่อน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทและหน้าที่ผู้ดูแลความต่อเนื่องของละครเรื่อง สารวัตรแม่ลูกอ่อนระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Roles and Responsibilities of Continuity for Soap Opera “Sa-Ra-Wat-Mea-Luke-Oon” from May until August, 2017

รายชื่อนักศึกษา

นายเอกพล  พาที     5604600342

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print