แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ลองเซอร์วิสอวอร์ดของธนาคารกรุงศรีอยุธยาประจำปี 2560” โดย บริษัท ลักษ์ดี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ลองเซอร์วิสอวอร์ดของธนาคารกรุงศรีอยุธยาประจำปี 2560” โดย บริษัท ลักษ์ดี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
“ลองเซอร์วิสอวอร์ดของธนาคารกรุงศรีอยุธยาประจำปี 2560”
โดย บริษัท ลักษ์ดี จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

SPECIAL EVENTS PLAN FOR PUBLIC RELATIONS “LONGSERVICE AWARD BANG OF AYUDHYA 2017”
BY LUKDEE ORGANIZER

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวณัฐกฤตา บุญแสน

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 111
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print