รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลติและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อ การประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลติและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อ การประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลติและเผยแพร่สื่อโปสเตอร์เพื่อ การประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The Process of Producing and Publishing the Poster for tax refund subjected to tax refund submission through internet of Bangkok 26 

รายชื่อนักศึกษา

นาย ธนรัตน์ ช่างแสง 5505600053 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

2/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51